دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1389 
حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

صفحه 157-198

علی‌اکبر گرجی ازندریانی؛ پیمان یزدان پناه اردکانی