اهداف و چشم انداز

نقشه علمی انجمن حقوق اساسی بر اساس “سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی” که مقرر نموده است،
«با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز ۲۰ ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل» و جامعه ایرانی در افق این چشم انداز را با ویژگی های،«توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن ، مستقل ومقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» تعیین گردیده است و هدف گذاری علمی آن را،«دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای های همسایه ) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم »معین داشته و این چشم انداز را مبنای برنامه ریزی های کشور از جمله در مسیر« تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی مشروع از طریق آموزش ، آگاهی بخشی و قانونمند کردن آن »قرارداده است و با عنایت به “نقشه جامع علمی کشور” که از جمله ارزشه ای بنیادین آن عبارت است از
« کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقتجو، عقل گرا، علم طلب و آزادگی وی؛ آزاداندیشی و تبادل آرا و تضارب افکار (جدال احسن)؛اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسیٔولیتپذیری آحاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با آن»و از جمله اهداف کلان آن عبارتست از،«دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام بخشی در جهان تعمیق و گسترش آموزش های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق، آزاداندیشی و روحیة خلاقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛گسترش همکاری های علمی و فناوری با مراکزمعتبرعلمی بین المللی»و در اولویتهای الف آن در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی، دانش “حقوق” قرار دارد و از جمله راهبردهای کلان آن در”حوزه توسعه علم و فنآوری در کشور “،«توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسلامی از طریق توسعه و تعمیق و بکارگیری مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی»و همچنین،«تحول و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی»«جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضایٔات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی»قرار دارد، در راستای نیل به اهداف مذکور، انجمن علمی حقوق اساسی ایران، با استفاده از ظرفیت علمی و توان پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه حقوق اساسی بر اساس نقشه علمی حاضر اقدام خواهد نمود:
۱٫ دورنمای علمی:مطابق با دورنمای علمی کشور، هدف انجمن آن است که در سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی خواهد بود که از دانش روزآمد، بومی و کاربردی در عرصه حقوق اساسی برخوردار بوده و نقش راهبری در حوزه حقوق اساسی را در منطقه ایفا خواهد نماید.
۲٫ مأموریت انجمن حقوق اساسی ایران:ایجاد بسترهای لازم در گسترش و پیشبرد علمی حقوق اساسی در ایران در کشور با هدف تلاش در ایجاد ارتباط بین اندیشه ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگانهای ذیربط و بهبود روشهای اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر آموزه های حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی بطور خاص و استفاده از آخرین دستاوردها و یافته های علمی در افزایش توان کشور بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف دانش حقوق اساسی.