اصل برابری و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چکیده

قوانین انتخاباتی، با هدف تضمین برابری داوطلبان، محدودیت­هایی برای مدت زمان، منابع مالی و ابزارهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها پیش­بینی می­کنند. در نظام حقوقی ایران، محدوده زمانی و ابزارهای تبلیغاتی را  قاعده­مند شده است. به‌نظر می‌رسد قواعد حقوقی مزبور، از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. با این وجود، ممنوعیت به‌کارگیری امکانات حکومتی به نفع برخی نامزدها و پیش­بینی کمیسیون تبلیغات، برای نظارت بر برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی و صدا و سیما در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری، از نکات مثبت تأمین اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی ایران به‌شمار می‌روند. قاعده­مند نبودن منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدها در ایران از جمله، موانع حقوقی تحقق اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار برای رفع این موانع، اعطای کمک‌های مالی دولتی به داوطلبان، اعمال محدودیت بر درآمدها و هزینه­های انتخاباتی آنان، و تشکیل کمیسیونی خاص برای نظارت مالی بر فعالیت­های تبلیغاتیداوطلبان، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها