حمایت از آزادی هنر در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید.

چکیده

این مقاله، ضمن بررسی تعریف آزادی هنر نشان می دهد که آزادی هنر یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است که به‌رغم معنای وسیع و اهمیت بالای آن در اسناد بین‌المللی، کمتر بدان پرداخته شده است. در این بحث تلاش شده است رد پای آزادی هنر در حوزه حقوق مدنیو سیاسی، به‌عنوان حقوق نسل اول، و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان نسل دوم، حقوق بشر نمایان گردد. به عبارت دیگر، آزادی هنر، منفک از آزادی بیان نیست، و مصداقی از این حق اساسی بشر به‌نظر می‌رسد؛ با این تفاوت که آزادی هنر، مطالباتی از حق بر فرهنگ را نیز در پی خواهد داشت، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بستر این بخش از حق آزادی بیان است. بررسی حقوق اقشار خاص از جمله حق مردمان بومی، اقلیت‌ها و زنان در خصوص شرکت در زندگی فرهنگی از مباحث بررسی شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها