دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، اسفند 1392 
چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس

صفحه 31-58

رضا اسلامی؛ علی حسنخانی؛ حسین کلانتری