ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق و آزادی ها در ج.ا.ا : بررسی و نقد ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی

چکیده

قانون مجازات اسلامی در ماده 570 بخش تعزیرات، نقض حقوق اساسی شهروندان را مورد جرم­انگاری قرار داده است و اگرچه بر اساس اصلاحات مقنن در سال 1381 در این قانون تمامی مقامات و مامورین حکومتی مشمول ماده فوق می گردند، اما سیاق نگارشی ماده یاد شده در خصوص جرم موضوع آن قابلیت انعطاف و تفسیر قدرت­گرایانه را ایجاد می نماید به نحوی که منظور از مفاهیمی مانند «برخلاف قانون» و «آزادی شخصی افراد ملت» در این ماده امکان برداشت های مورد­گرا و تبعیض­محور در مواجهه با متهم مستظهر به قدرت عمومی رافراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها