چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

چکیده

پیشرفت سریع فناوری، حمایت‌های روزافزونی را از مخترعان، تولیدکنندگان و صاحبان آثارعلمی، هنری و غیره  طلب می‌نماید. این مسئله خصوصاً در دو دهه اخیر، موجب گسترش استانداردهای حمایتی مالکیت فکری چه در زمینه موضوعات مورد حمایت و چه در زمینه منافع اقتصادی مورد حمایت شده است. با تصویب معاهده تریپس، ضمن ایجاد ارتباط گسترده میان نظام مالکیت فکری و تجارت جهانی زمینه لازم برای حمایت گسترده از تولیدات فراهم گشته است. انعقاد تریپس موجب بروز چالش‌های حقوق بشری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله؛ بهداشت عمومی، سلامت، آموزش، غذا، کشاورزی و دسترسی آزاد به اطلاعات شده است. این چالش‌ها فعالان حقوق بشری را بر آن داشته است که خواستار کاهش و یا تعدیل آثار سوء ناشی از اجرای این معاهده بر کشورهای درحال‌توسعه شوند. در این مقاله چالش‌های حقوق بشری معاهده تریپس در حوزه‌های سلامت، کشاورزی و تنوع زیستی مورد توجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها