نگاهی به حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یاسوج

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه،فقه شیعه وارد مرحله جدیدی از حیات هزار ساله خود شد.ره آورد نظریه مزبور نه فقط تغییر ساختار اجرایی نظام سیاسی سابق بود بلکه حاصل آن علاوه بر تغییرموصوف،ایجاد تحولات ایدئولوژیک محوری بود که بخش های گوناگون مرتبط با نهاد قدرت (حاکمیت) را تحت تاثیر قرار داد.مدل حکومتی شکل گرفته فعلی و مبانی فکری آن بخشی از ادبیات سیاسی معاصر را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعاتی که می توان گفت در ادبیات سیاسی به معنای عام امروزی فاقد سابقه می باشد،مقوله "حکم حکومتی" است.این مسئله اگرچه نمی توان گفت در  متون فقهی گذشته دارای سابقه نیست ولی در معنای متلّقای امروزی تا حدود زیادی نو می باشد.این مقوله هم به لحاظ  مبانی نظری و هم به جهت نتایج کاربردی چشمگیری که دارد،همچنان شایسته  مطالعه جدّی و پیگیر است.مقاله حاضر با بررسی مفهوم شناختی ونیز مبنایی آن را به دوش کشیده و سعی دارد جایگاه آن را در فقه سیاسی شیعی معاصر روشن نماید.

کلیدواژه‌ها