نویسنده = حسن خسروی
امنیت انسانی در پرتو نظریه عدالت جان رالز

دوره 14، شماره 28، اسفند 1396، صفحه 69-93

حسن خسروی؛ تکتم خلوصی


تحلیل مفهوم و مولفه های اصل برابری در پرتو اندیشه های فلسفی

دوره 14، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 29-63

فرنوش شیرازیان؛ حسن خسروی


تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز

دوره 13، شماره 26، اسفند 1395، صفحه 1-30

حسن خسروی؛ فاطمه نیاورانی


بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک

دوره 6، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 87-116

حسن خسروی