تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات قوه مجریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشگاه پیام نور

چکیده

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی جهت تضمین حقوق و آزادی­های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون محسوب می­شود. در این راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت از ختیاراتی  از جمله وضع مقررات عمومی برخوردار می باشد که آن امری بسیار ضروری است. یکی از مهم­ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب اصل 85 و 138 قانون اساسی می­باشد که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهامات و چالش­هایی مواجه است.
مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ­دهی به این پرسش­های عمده است که: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت بر اساس کدام مبادی حقوقی موجه سازی می­گردد؟ با چه چالش­های حقوقی مواجه می­باشد؟  و اینکه چه سازوکارهای مطلوبی را می­توان برای ساماندهی چنین نظارتی در نظام حقوق اساسی ایران نهادینه نمود؟
در مقام بررسی و تحلیلی موضوع و پاسخ به پرسش­ها، فرض بر این است که چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم­سالار موجه­سازی می­گردد، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوقی عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش­های جدی مواجه بوده، از این رو نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.  لذا در این نوشتار ضمن ارزیابی وضع موجود، به ارائه وضع مطلوب چنین نظارتی اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها