تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز

نویسندگان

1 دانشیار ‌حقوق‌عمومی دانشگاه‌پیام‌نور

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

رالز فیلسوف آمریکایی سده بیستم با نظریه عدالت توزیعی خود تفاوت چشم‌گیری با سایر متفکرین لیبرالیسم ایجاد کرد که یکی از آنها تفاوت دیدگاه‌ وی در بحث آزادی با سایر اندیشمندان است. هدف اساسی مقاله تبیین و تحلیل فلسفی مفهوم آزادی در پرتو نظریه جامعه به سامان و نظریه عدالت وی می‌باشد. پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی در مقاله در مقام تبیین و تحلیل این مساله است که چگونه رالز در نظریه عدالت و در پرتو اصل دوم عدالت یعنی اصل برابری، قلمرو و محدوده آزادی را تعریف و ترسیم می‌کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که وی در نظریه عدالت خود با فردگرایی بی حد و حصر لیبرالیسم فاصله گرفته، در عین اینکه به فایده‌گرایان که به دنبال منفعت بیشتر جمعی هستند نیز نپیوسته است. از نظر رالز همه حق برابر در برخورداری از آزادی دارند، کاستن از آزادی در صورت استحکام کل نظام آزادی مجاز است و نقصی که در آزادی افراد کم بهره‌تر از آزادی در این جریان ایجاد می‌شود می‌بایست به نحو دیگری جبران شود. آزادی‌های اساسی رالز، شامل آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی وجدان، عقیده، آزادی مالکیت شخصی، منع توقیف و بازداشت خودسرانه می‌شود.

کلیدواژه‌ها