تحلیل مفهوم و مولفه های اصل برابری در پرتو اندیشه های فلسفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 دانشیار حقوق عمومی دانشگاه پیام نور

چکیده

بشر همواره بدنبال مبارزه با بی­عدالتی­ها و ایجاد برابری برای همه در تمام زمینه­های زندگی از جمله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، آموزشی و غیره بوده است. اصل برابری یکی از اصولی است که به تحقق آرمان­های بشری کمک می­نماید. در مکاتب فلسفی و حقوقی از اصل برابری در جهت رفع تبعیض سخن به میان آمده است. یکی از تاثیرات مهم اندیشه­های فلسفی کمک به تحقق نظری اصل برابری بوده است، بدین معنا که این اصل را در زمینه­های مختلف قابل اعمال نموده است. نظریه­پردازان فلسفی مختلفی سعی نمودند که این مهم را از زاویه دید خود مورد تحلیل و استدلال قرار دهند. هدف اساسی مقاله بررسی مفهوم و مولفه­های اصل برابری در پرتو اندیشه­های فلسفی است تا نهادین شدن آن در اسناد حقوق بشری نمایان شود. موضوع پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی بررسی می­شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اندیشه­های فلسفی به واسطه نقش مهمی که در بوجود آمدن و پیشبرد نهادهای جدید حقوقی ایفا می­کنند، هموارکننده راه برای نهادینه شدن اصل برابری در نظام­های حقوقی و اسناد حقوق بشری محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها