جستاری نقادانه بر مجمع انتخاباتی ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسایل در دموکراسی های امروزی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. زیرا این که چه کسی انتخاب می شود، از چه حزبی انتخاب می شود و چه برنامه هایی را در مبارزات انتخاباتی خود معرفی کرده و بر اساس آن رأی آورده است، تأثیر مهمی بر مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان می گذارد. همه این حساسیت ها موجب شده است که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، توجه ها بر روی این فرآیند پیچیده متمرکز شود و بحث چگونگی رأی دهی شهروندان آمریکایی به نامزدهای دو حزب سیاسی پر اهمیت آمریکا شروع شود. در این مقاله با مراجعه به منابع کتابخانه ای به بررسی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا پرداخته و به توضیح مجمع انتخاباتی در این فرآیند اشاره شد و در روشن نمودن نقاط تاریک آن همت گماشته شد. از جمله این نقاط می توان به چگونگی ارتباط برقرار کردن هر رأی شهروند آمریکایی با انتخاب شدن رییس جمهور آمریکا اشاره نمود و در نهایت به بررسی نظرات مخالفان این روش پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها