متن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

روشمتن­گرابهدنبالارائه یتفسیریعینیازقانوناست؛ از نظر متن گرایی، معناییکهیکواژهدرزمانتصویبقانونداشته است، معنایاصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عیناً از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل می‌شود، درک گردد. طبق این روش، مهم­ترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متن­گرایی از قاضی یا مفسّر می‌خواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتباً به کار می‌روند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متن­گرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متن­گرایی عمدتاً بر این استدلال­ها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب می­شود.

کلیدواژه‌ها