رویکرد حاکمیت داخلی به قواعد فراملی تجارت بین-الملل در پرتو نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

2 کارشناس حقوق

چکیده

تاثیر قوانین تجارت بین­الملل بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها از جمله مسائل بین رشته­ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه، یعنی نفوذ قوانین و مقررات تجارت بین الملل بر حقوق داخلی می باشد. آما آنچه مهم تلقی می‌شود نفوذ قواعد جهانی شده تجارت است که راه چون و چرا و گفتگو را برای کشورها بسته اند. امروزه قوانین آمره یا قانون ساز نقش اصلی را در تحول حقوق داخلی و تاثیرگذاری بر این حقوق داشته اند. بخش های مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوقی تجارت بین الملل نیز به گونه ای دیگر قابل مشاهده اند. در نظام حقوقی ایران بسیاری از ارزش های حقوق بین‌الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. در مجموع می‌توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای بین‌المللی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

کلیدواژه‌ها