تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی در اتحادیه آفریقایی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بی­ثباتی سیاسی بیش از حد در اثر کودتا در برخی از کشورهای آفریقایی سبب شد تا اتحادیه آفریقایی مقرراتی را به منظور جلوگیری از تغییر حکومت­ها تدوین کند. اتحادیه آفریقایی علاوه بر ممنوعیت تغییر حکومت بر خلاف قانون اساسی اقدام به جرم انگاری آن اعمال کرد. برای کارآمدی هر چه بیشتر مقررات وضع شده در این خصوص، اتحادیه آفریقایی از تمام ظرفیت­های موجود منطقه­ای خود استفاده می­کند تا از تغییر حکومت­ها بر خلاف قانون اساسی جلوگیری نماید. شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقایی ضامن اجرای مقررات وضع شده جهت جلوگیری از تغییر حکومت­ها بر خلاف قانون اساسی است. این مرجع به کرات با کودتاهای آفریقا که موجب تغییر حکومت­ها بر خلاف قانون اساسی شده مقابله و تدابیری را هم برای آنها اتخاذ کرده است. این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع تغییر حکومت­ها بر خلاف قانون اساسی در چارچوب اتحادیه آفریقایی می­پردازد.

کلیدواژه‌ها