تحلیل و نقد جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی به-عنوان رئیس قوه مقننه (با نگاهی تطبیقی)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه

چکیده

در بررسی‌ موضوعات حقوق اساسی، تحلیل جایگاه مقامات عمومی مهم‌ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار در عرصه‌ی جامعه‌ی سیاسی است. آن‌گاه که یک مقام به­عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش، خصوصیت می‌یابد، اهمیت مطالعه‌ی جایگاه این مقام اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت‌های گسترده و به­خصوصی در نظام حقوقی ایران دارد.
بررسی ابعاد صلاحیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به کارویژه‌های درون‌نهادی و برون‌نهادی این مقام عمومی با نگاهی تطبیقی به دیگر نظام‌های حقوقی، ما را به این مهم رهنمون می‌سازد که رئیس مجلس شورای اسلامی از جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. در این نوشتار به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده‌ایم که جایگاه رئیس مجلس به­عنوان رئیس قوه‌ مقننه چگونه تحلیل می‌شود و به عبارت رساتر مؤیدات و دلایلی که برای ریاست بر قوه‌ی مقننه وجود دارند چه مؤیدات و صلاحیت‌هایی هستند. در  این میان، صلاحیت‌های گسترده‌ی این مقام را که مؤیداتی برای اثبات ریاست بر قوه‌ی مقننه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی هستند، تبیین نموده‌ و به چنین رهاوردی دست یافته‌ایم که رئیس مجلس شورای اسلامی به­عنوان رئیس قوه‌ی مقننه در نظام حقوقی ایران انجام وظیفه می‌کند که در مواردی این جایگاه از جهت اصول حقوقی نیز محل نقد است.

کلیدواژه‌ها