نقد رویه قضایی: الزام به فرآیند استخدام دانشجویان بورسیه

نویسنده

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

 اعزام دانشجو به خارج از کشور (بورس تحصیلی) تا سال 1383 بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور با برگزاری آزمون انجام می­شده است. طی سالهای 1385 تا 1387 شرط آزمون حذف و با تغییر مقررات، ملاک­های دیگری برای انتخاب داوطلبان اعزام به خارج وضع می­شود. حسب گزارش دیوان محاسبات در سال 92 برخی از این تغییرات قانونی نبوده و همین مقررات نیز به نحو صحیح و یکسان نسبت به همه پذیرفته­شدگان اجرا نشده است.
رأیی که در ادامه مورد تحلیل و نقد واقع می­شود ناظر به یکی از پذیرفته­شدگان بورسیه است که پس از خاتمه تحصیل و برای استخدام در دانشگاهی که از پیش در آن جایابی شده بود، در دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوا می­کند. دیوان مذکور پس از رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مقرر کرده است که پذیرش و جایابی داوطلبان بورس به معنی تعهد مقام بورس دهنده به استخدام آنان پس از خاتمه بورس و تحصیل است. درحالی که به نظر می­رسد این استنباط با اصول حقوقی، قوانین و مقررات حاکم بر جذب و استخدام متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزشی و پژوهشی منطبق نیست.

کلیدواژه‌ها