تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی

2 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

دارو نقش بسیار حیاتی در مراقبت از سلامت ایفا می­کند. بسیاری از خدمات درمانی و پیشگیرانه وابسته به آن هستند که بیماران در دسترس بودن آن را نشانگر کیفیت خدمات سلامت می­پندارند، سیاستگذاران باید تضمین کنند که سیاست­های تدوین شده پایدار، آینده گرا و هدف دار باشند. فرآیند سیاستگذاری، حفظ و ارتقای سطح سلامتی مردم، تولید و توزیع دارو و اخلاق از مهمترین زنجیره­های حفظ سلامتی مردم جامعه است. تولید، واردات، توزیع، تجویز، ارائه دارو به مصرف کننده و درنهایت مصرف دارو توسط بیمار از مهمترین آثار حفظ سلامتی مردم هستند. از آنجا که نظام دارو هدفش ارتقاء کیفیت دارو می­باشد و برای رسیدن به این هدف راه های جدیدی را باز خواهد نمود. این مقاله در سه بند اصلی، بند اول  مشکلات و مسایل سیاستگذاری دارویی توسط قانونگذاران و مجریان و در بند دوم تاریخ صنعت داروسازی و همچنین تولید و شناسایی عوامل عرضه و توزیع و مصرف دارو توسط بیمار و در بند سوم عوامل موثردر اجرای قواعد اخلاقی در نظام دارویی ایران می­پردازد و در پایان راهکارهای کاربردی را به قانونگذاران و دست اندرکاران اجرایی کشور پیشنهاد خواهیم داد.
اهمیت و توجه به سیاستگذاری نظام دارویی با تأکید بر قواعد اخلاقی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف دارو توسط بیماران، نیازمند دقت بیشتر قانونگذاران نظام دارویی است تا بتوان برای حفاظت سلامتی مردم و جامعه در برابر آسیب های دارویی برنامه ریزی شایسته­تری انجام داد.

کلیدواژه‌ها