تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

 
در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید . این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال 2005 واصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.در این مقاله بصورت مختصر به بررسی  ونقد جایگاه،کارکرد، برد حقوقی و فرآیندی  خواهیم پرداخت  که در فرانسه عنوان اساسی سازی حق بر محیط زیست را به خود گرفته است.براین اساس درقسمت نخست به بررسی مفهوم،ضرورتها وتحولات اساسی سازی حق بر محیط زیست ودر قسمت دوم اختصاصاً به تحلیل محتوای منشور اساسی محیط زیست که امروزه جزئی از قانون اساسی فرانسه است خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها