مطالعه تطبیقی ارزشهای بنیادی جهانی از دریچه قانون اساسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی

2 استاد مدعو،گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی

چکیده

 
برای رسیدن به هر گونه توافقی حقوقی و انعقاد پیمان بین دو یا چند دولت لازم است به حقوق کشور یا کشور های مورد توافق آشنایی داشته و نکاتی که می تواند مورد اختلاف هر یک از آنها قرار گیرد مورد شناسایی قرار گرفته و برای آنها راه حلی ارائه داد،برای حصول به چنین توافقی باید حقوق کشور های ذینفع مورد تطبیق قرار گرفته و به اجماعی دست یافت .بدیهی است برای رسیدن به حقوق عام جهانی مورد نظر پرفسور سالی چنین تطبیقی لازم است در سطح نظام های حقوقی شناخته شده صورت گیرد و از هر نظام کشوری مورد مطالعه واقع شود.در این مقاله ایالات متحده آمریکا از نظام حقوقی کامن لو و جمهوری اسلامی ایران از نظام حقوقی مذهبی مد نظر قرار گرفتند. ارزش های بنیادین می تواند گره گشای دست یابی به حقوق اساسی عام جهانشمول باشد،لذا بخشی از ارزش های بنیادینی که در قانون اساسی دو کشور از آنها سخن به میان آمده است مورد بررسی قرار گرفت در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش تحقیـق توصیفـی ـ تحلیلـی و روش گـردآوری اطلاعـات بـه صـورت کتابخانـهای بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـده اسـت کـه ارزش های بنیادین در قوانین اساسی ایران وایالات متحده چه می باشند.پس از بررسی ماهیت هر کدام از ارزش های بنیادین خواهیم دید که کدام نظام حقوقی با خواسته عامه مردم همگرایی و سازگاری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها