تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته رشته حقوق بشر.

چکیده

 
در دنیای معاصر بشر متمدن در معرض تهاجم خطراتی است که بیش از گذشته او را در مقابل ارکان متزلزل جهان هستی زبون و بی‌چاره نموده است، انسان ابتدایی قادر به تجسم آینده نبود، در آن هنگام تأمین اجتماعی به نظر او عبارت بود از استحکام پناهگاهش در هر زمان که این استحکام به وجود می آمد توانایی فرار از برخی ناسازگاریهای عوامل مختلف محیط خارج، از جمله مصون ماندن از درندگی حیوانات و خشونت های سایر انسانها را داشت. این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد. موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد. تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است.

کلیدواژه‌ها