تحولات حقوق زنان در پرتو نسل‌های حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

 
در ادبیات معاصر در باب حقوق بشر، رهیافت عام، پذیرفته شده‌ای وجود دارد که آنها را برحسب نسل‌ها به 4 نسل طبقه‌بندی می‌کنند:
1- نسل اول حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
2- نسل دوم حقوق بشر، میثاق‌های دوگانه 1966 و دیگر معاهدات
3- نسل سوم که حقوق مربوط به محیط زیست و توسعه را در برمی‌گیرد.
4- نسل چهارم که حقوق توسعه پایدار نسل‌های آینده را شامل می‌شود.
در سال‌های اخیر، جنبش‌های حقوق زنان نقش آشکاری را در جامعه مدنی و مذاکرات سازمان ملل متحد ایفا کرده است،‏‏ بویژه در کنفرانس‌های بزرگ و مهم سازمان ملل در دهه 90، لابی‌گری در باب حقوق زنان، شبکه‌های حقوق زنان موضوعاتی چون توانمندسازی زنان، جریان اصلی جنسیت و حقوق بشر زنان را به عنوان ویژگی‌های اصلی و کلیدی مذاکرات بین‌الدولی و موافقت‌های بین‌المللی به وجود آورده‌اند. در گذشته، مفهوم‌سازی حقوق بشر به گونه‌ای بود که زنان را به حساب نمی‌آورد و به طور مرتب زنان مورد خشونت و فشار قرار می‌گرفتند. اما در پرتو تحولات حقوق بشر برحسب نسل‌ها، بتدریج شاهد اثرات این تحولات بر حقوق زنان بوده‌ایم، به گونه‌ای که امروزه حقوق زنان به مثابه حقوق بشر نگریسته می‌شود. در این مقاله تحولات حقوق بشر را بر حقوق زنان با تاکید بر زنان شاغل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم. فرضیه این مقاله بر این پایه استوار است که علیرغم تحولات پیشروانه حقوق زنان بویژه زنان شاغل در چارچوب حقوق بشر، اما هنوز هم برابری کاملی میان مردان و زنان در محیط کار دیده نمی‌شود.
 

کلیدواژه‌ها