تعیین کننده های حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

سازمان جهانی بهداشت، در یک رویکرد جامع نگر و فراخ اندیشی، دسترسی انسان­ها را به سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی به رسمیت می شناسد. از این منظر، سلامت فقدان بیماری نیست و حق بر سلامت حق بر سالم بودن نیست و حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت یک هدف دوردست ولی دست یافتنی و مستلزم پیش شرط های تقنینی، قضایی و اجرایی است. سازمان بهداشت جهانی به عنوان نهادی فراملی با مرجعیتی جهانی برای حق بر سلامت از مولفه های اساسی نام برده است که جنبه راهبردی و تعیین گرا دارد. به طوری که عوامل موثر و تعیین کننده سلامت از منظر سازمان بهداشت جهانی از سطح عناصر صرفاً جسمانی و روانی به سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی معنوی ارتقاء یافته است. که به نظر می رسد طرح نظریه «دسترسی به بالاترین سطح قابل حصول سلامت» در کنار توجه به نظریه «حداقل های رفاهی در تامین بهداشت برای همه» از یک گفتمان صرفاً نظری به یک الگواره عملی و از یک حق ناپذیرفتنی به یک حق - ادعای پذیرفتنی و قابل مطالبه تبدیل شده است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی حقوقی به واکاوی و تبیین آن می پردازد.

کلیدواژه‌ها