جایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شورای نگهبان قانون اساسی یکی از مهم‌ترین نهادهای حاضر در نظام حقوقی ایران است که دو تکلیف اساسی یعنی تفسیر قانونی اساسی و نظارت بر عدم مغایرت قوانین عادی با شرع و قانون اساسی بر عهده‌ی آن شورا است. از سوی دیگر رسانه‌ها در جوامع معاصر از مهم‌ترین عناصر یک جامعه هستند که هم از دولت‌ها تاثیر می‌پذیرند و هم آثار شگرفی بر حیات و رفتار دولت‌ها دارند. بر همین اساس جایگاه رسانه‌ها در نظرات شورای نگهبان چه در قالب نظرات تفسیری و چه در راستای سنجش قوانین عادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ضمن آشنایی مختصر با مفهوم رسانه با جایگاه رسانه‌ها در نظرات شورای نگهبان و تطور این جایگاه در طول ادوار گوناگون آشنا خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها