بررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

2 دکترای حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه قم

چکیده

     در عصر کنونی که ارتباط بین جوامع مختلف توسعه‌یافته، جایگاه حمایت از همنوعان در نظام حقوق بشردوستانه بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است . تجلی این جایگاه در قالب وضع مقررات حقوقی در حمایت از آوارگان و پناهندگان نمایان است. سازمان ملل متحدکنوانسیون های متعددی را در حمایت از افراد مذکور به تصویب رسانده که اغلب موردپذیرش اکثر کشورها قرارگرفته است. مقررات اسلامی نیز متضمن دستورات انسان دوستانه در قبال همه انسان‌ها در تمامی شرایط ازجمله جنگ ، شیوه برخورد با جنگجویان ، اسرا و همچنین آوارگان جنگی است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه چگونه ارزیابی می‌شود؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باوجود تأکید اسناد و مقررات بین‌المللی و نیز تعالیم و دستورات دین اسلام در پذیرش و حمایت از آوارگان و پناهندگان، تعالیم و مقررات یادشده در عمل به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها