بررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در نظام حقوقی کشور، می­تواند جایگاه مهمی در تحقق مدیریت مطلوب و تضمین اجرای درست و کارآمد قوانین و مقررات و اهداف سازمان­های اداری کشور داشته باشد. سازمان برای اجرایی شدن صلاحیت­هایش به اعمال نظارت بر دستگاه­های اداری کشور در هر سه قوه اقدام می­کند. بنابراین نظارت مشخصه و بعد هویتی و ماهوی سازمان است که توسط بازوهای نظارتی سازمان اعمال می­شود. از این رو بررسی این بعد ماهوی سازمان و کنکاش در معنا و مفهوم آن نقش مهمی در ایفای بهتر و کارآمدتر صلاحیت­های سازمان دارد. با کنکاشی در ابعاد نظارت سازمان می­توان گفت ماهیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور، ماهیتی اداری- قضایی دارد. در این پژوهش سعی شده است که سازمان و نظارت توامان مورد بررسی قرار گیرند، البته محور اصلی پژوهش، بررسی ابعاد نظارت و چگونگی اجرای آن می­باشد. بنابراین در دو بخش: توصیفی و تحلیلی به این موضوع می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها