مبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

چکیده

 دراین تحقیق با پذیرش این موضوع که حقوق دفاعی متهم با توجه به اهمیت حق ها وآزادی ها درمقرره های بین المللی ازجمله میثاق بین المللی مدنی وسیاسی ذکر گردیده ودرعرصه داخلی نیز درمنابع فقهی و قانون اساسی ایران به آن اشاره  شده است؛ حق سکوت به عنوان یکی از حقوق که تاکنون در خصوص مبانی و ماهیت آن تحقیقی دقیق صورت نگرفته است مورد بررسی قرار گرفته و امنیت قضایی به عنوان مبنای تحقیق، مصونیت وثباتی درنظرگرفته می شود که به سبب ترتیباتی مانندتضمین اصول دادرسی منصفانه و ساختار وقضات مستقل وبی طرف حاصل می شود وبه عنوان حقی بنیادین که عدم تصریح به آن درقانون ازارزش آن نمی کاهد تفسیر گردیده و پس از بررسی برخی معیارهای اولیه امنیت قضایی و دادرسی منصفانه با تفسیری منطقی از مشترک لفظی برائت به عنوان مهم ترین معیار؛ موضوع را در دوقالب اصل فقهی وفرض حقوقی کالبد می شکافیم تا آثار متفاوت حقوقی آن نشان داده شود، و با توجه به ساختار دوگانه سیستم حقوقی ایران و پذیرش نظریه تز منابع اجتماعی،تحلیل منبع محور را نگاهی مبناگرایانه وهمسو با مبانی فقهی و روح قوانین و در جهت تضمین حقوق بنیادین می داند.

کلیدواژه‌ها