جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در ایران و تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه قم

چکیده

بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در امر تصمیم­گیری و قانون‌گذاری از طریق نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می­گیرد. مشارکت دادن مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی، به‌عنوان نمادی از حق حاکمیت آنان به شمار می­آید که این مشارکت می‌تواند در عرصه قانون‌گذاری، هم در وضع قانون و هم در اصلاح و نظارت بر آن صورت بگیرد. حق تعیین سرنوشت در نیم قرن اخیر یکی از اصول پایه­ شناخته شده و بسیاری آن را عنصر اساسی مشروعیت تلقی می­کنند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و در چهارچوب دانش حقوق و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی جایگاه و نقش مردم در فرایند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز تأثیر آن بر حاکمیت مؤثر مردم می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها