اثرات مخرب معضلات شهری بر کیفیت حق زندگی شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق عمومی، دانشگاه پانتئون- سوربن (پاریس1)، مدرس دانشگاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

     اساساً همة موجودات نیازهایی دارند و به تبع اولی انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات دارای نیازهای گوناگونی است که به واسطه‌ پیچیدگی ناشی از تزیّن به عقل و اختیار، نیازهایش نیز پیچیده‌تر از سایر آفریدگان می‌باشد. در چارچوب این نیازها، مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف بر انسان مترتب می‌گردد و در این میان، وضعیت زندگی بشر هویدا خواهد شد. اولین و بدیهی‌ترین حقی که انسان از آن بهره می‌برد، حق زندگی است که زمینه‌ساز سایر حقوق او به حساب می‌آید، به همان میزانی که اصالت حق زندگی و لزوم عدم سلب آن مهم است، سلامت کیفیت آن نیز دارای اهمیت می‌باشد، چرا که اگر کیفیت این حق دچار اخلال شود، نتیجه‌ی آن با نتیجه‌ سلب یکباره‌ این حق یکسان خواهد بود با این تفاوت که سلب در این نوع تدریجی است.
در این نوشتار سعی شده است که ضمن تأکید بر اهمیت کیفیت حق زندگی و بیان چند نمونه از معضلات شهری که کیفیت حق زندگی شهروندان را به مخاطره می‌کشند، به این نکته نیز توجه شود که باید در مسیر حفاظت از حق زندگی انسان‌ها، تمامی عوامل لطمه زننده به آن مورد شناسایی قرار گرفته و با آنها مقابله صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها