معنا و مراد از مؤسسات وابسته به دولت در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

چکیده

در برخی از قوانین  اصطلاح موسسات وابسته به دولت در کنار وزارت خانه ها ، شرکت های دولتی و موسسات دولتی به کار رفته است. با این وصف آیا مقنن با آوردن اصطلاح موسسات وابسته به دولت در کنار سایر اشکال سازمانی قصد داشته تا شکل دیگری از دستگاه های عمومی دولتی را معرفی کرده باشد ؟ اگر چنین است نظام حقوقی حاکم بر این قسم اشخاص چه بوده و مصادیق آن ها کدامند و با چه معیارهایی می توان آن ها را شناخت؟ و مهمتر اینکه بر این تشخیص ها کدام آثار مترتب است؟ در این زمینه قانون ، دکترین و رویه اداری تقریباً ساکت و مبهم می باشند .
 مقاله حاضر با کشف شواهد و قرائن وتحلیل آنها ، چند فرض را  مطرح و در معرض نقد قرار داده تا فرضیه موجه تر را معرفی و از ابهام موجود در مورد اصطلاح موسسات وابسته به دولت بکاهد.

کلیدواژه‌ها