تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بیطرفی قضات در ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه پاریس 10

چکیده

          حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح[1]»  که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از سیستم نظارت و توازنرا تشکیل می دهد. این نظلرت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه سیستم قضائی آمریکایی است.[1]  «Due process»

کلیدواژه‌ها