تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه پاریس 1

چکیده

این تحقیق بررسی وضعیت حق رأی در ایران را منظور دارد. ضمن تحلیل وضعیت حق رأی در ایران، نگارنده تلاش مینماید تا تاملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه نیز ارائه گردد. در ایران، ویژگی هایی که برای رأی در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تئوری، بسیار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رأی، به جهت کاستی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط زیاد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ویژگی های رأی در قوانین و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی دیگر در عمل و یا تلویحاّ مورد پذیرش قرار گرفته اند. خصیصه های موضوعه عبارتند از اینکه رأی در ایران مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر موضوعه رأی میباشند. در بررسی اعمال حق رأی، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود جلب می نمایند. شرایط عمومی برخورداری از حق رأی عبارتند از : تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. لیکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. در این راستا میتوان از : عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخلاقی و نیز، عدم امکان مشارکت همیشگی ایرانیان مقیم خارج، نام برد.

کلیدواژه‌ها