حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه نانت فرانسه.

چکیده

          امروزه  آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه  با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در  دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن  نیز بستگی مستقیم به وجود  یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های  مدنی  وکیفریبوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات میتواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود.

کلیدواژه‌ها