مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه نانت-فرانسه

چکیده

       برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی  محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی، این اصل هنجاری بنیادین  در  قوانین اساسی نوین به شمار می رود. این ویژگی ها لزوم بررسی برابری در حقوق عمومی را  نمایان تر می سازد. در این راستا، نخست مفهوم حقوقی برابری را، با بذل توجه به مفاهیم فلسفی و سیاسی آن، بازشناخته و سپس به جایگاه این هنجار حقوق عمومی در ساختار دموکراسی می پردازیم.       سپس یه عرصه ی عمل پای می نهیم که در برخی از زمینه ها مانند برابری در مقابل قانون و برابری در پرداخت هزینه های عمومی این اصل از نخستین جنبه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و اکنون   به گونه ایی سنتی اعمال می شود.اما در عصر کنونی، مسائل نوینی نیز فراروی ما قرار دارد. از سویی، باگسترش اعمال برابری در تمامی روابط اجتماعی، نظارت قضایی فزونتر نیز اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دگر، مبانی مسئولیت اداری در پرتوی این اصل ، دگرگون شده و جلوه ایی دیگر یافته است. در نهایت لزوم اعمال تبعیض مثبت و چارچوب حقوقی آن در حقوق عمومی، که به تحقق برابری عینیت فزونتری می بخشد، گام پایانی ما در این طریق خواهد بود.

کلیدواژه‌ها