حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى حقوق عمومى- دانشگاه شهید بهشتى

چکیده

نظام حقوق شهروندى که از مؤلفه‏هاى نسبتاً مستقلبا مبانى و ساختارهاى متفاوت تشکیل شده، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستى و ماهیت حقوق ، چرایى اهمیت آنها، تعیین و تعریف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمایز تحلیلى میان گونه‏هاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها