انتخابات و نظارت شورای نگهبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

      نظارت از جمله اموری است که در همه جنبه‌های اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و می‌گیرد. وقتی مسئولیتی به فرد یا جمعی محول می‌گردد، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور می‌باشد، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو  سوال اساسی مطرح می شود:
اول-  چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟
دوم-  چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟
     در جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 99 قانون اساسی این وظیفه مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته شده است. بنابراین نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما کیفیت و نوع نظارت در این اصل روشن نیست. تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نحوه نظارت اعمال شده توسط این نهاد در سالهای اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است. تحقیق حاضر پس از اشاره مختصر به نهادهای ناظر بر انتخابات به نقد و تحلیل حقوقی نظریه شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات می پردازد.

کلیدواژه‌ها