قانون اساسی و حاکمیت مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در تاریخ 23 آذر ماه 1383 همایشی تحت عنوان« حاکمیت قانون اساسی؛ راهکارها و موانع» به همت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تهران و در سالن کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار شد. استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نیز مقاله ای را تحت عنوان « قانون اساسی و حاکمیت ملی» به این همایش ارایه دادند. نظر به اینکه هم اکنون اندیشه دموکراسی و نسبت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل به دغدغه ای روزافزون گشته و استاد محترم نیز مبحث یادشده را از دریچه حقوق اساسی مورد نقد و ارزیابی قرار داده است، نشریه حقوق اساسی تصمیم به انتشار متن کامل این مقاله گرفت. نوشتار  پیش رو، متن کامل مقاله یادشده است که پس از بازبینی و بازنویسی آن توسط استاد گرانقدر تقدیم خوانندگان محترم می شود

کلیدواژه‌ها