درآمدی بر مساله نقض و عدم اجرای قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تخلف از قانون اساسی به صورتها و اشکال مختلف می‌تواند به وقوع بپیوندد: عدم اجرا، اجرای ناقص، رکود،توقف ، نیمه رکود ویا نقض که همه آنها را «تخلفات قانون اساسی» می نامیم. این تخلفات گاهی درکل یک اصل وگاهی دریک یاچند بند ازیک اصل و گاهی درفرازی از یک اصل اتفاق می افتد.همچنین این تخلفات گاهی موردی است و گاهی مستمر و پیوسته، گاهی صریح و بیّن است وگاهی هم احتمالی واختلافی است که بوی تخلف از آن استشمام می شود ودر این صورت آنرا «شبهه نقض وتخلف» می نامیم. بادرنظر گرفتن انواع و اشکال مختلف تخلفات قانون اساسی، طبق مطالعه تطبیقی که درقانون اساسی وتطبیق آن با واقعیتهای موجود انجام داده وموارد تخلف را شناسایی وفهرست کردهام، می توان گفت، حدود 74 اصل، یا بند ویا فراز ازقانون اساسی مورد خدشه، تخلف یا حداقل شبهه نقض ویا تخلف قرار گرفته است. این آمار، بسیاربالاوقابل توجه است و قانون اساسی ما را مخدوش، بی‌اعتبار وبا نوسان روبرو می سازد.[

کلیدواژه‌ها