اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی را به دو شکل می توان مطرح کرد: یکی به صورت وارد شدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنانکه در علم اصول مطرح است.... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این درد دل های ما را هم بیان نمی کند. بنابراین, ما از اینجا آغاز می کنیم که تفسیر چیست؟ بعضی ها تصور می کنند که تفسیر به معنای تاویل و منحرف کردن است، اما این تصور اشتباه است و اینگونه نیست, تفسیر یعنی تعیین معنای یک متن  و قلمرو آن در مقام اجراست.

کلیدواژه‌ها