نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه نانت فرانسه.

چکیده

دیوان عالی قانون اساسی مصر، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند. در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971،  به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد.
بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها