دادگاه قانون اساسی: مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظامهای نظارت قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ایجاد و تاسیس نهادهای قضایی عالی جهت تضمین رعایت قانون اساسی و قانون، نوآوری و ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شمار نمی‌آید، اما تاحدودی مرتبط با توسعه و پیشرفت رعایت قانون اساسی، به ویژه در اروپای قاره‌ای می‌باشد. نظارت قضایی بر تطبیق قوانین با قانون اساسی مراحلی چند از توسعه‌ را پشت سر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها