حقوق وتفاوت جنسی از دیدگاه نظریه های فمینیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه سوربن - فرانسه

چکیده

نوشتارحاضربه تحلیل وطبقه بندی انواع ششگانة تئوری‌های فمینیستی مطرح درحقوق می پردازد. دربخش اوّل به فمینیسم ایدئولوژیک یا مناقشة تقابل فمینیسم یکسان نگر و فمینیسم تفاوت نگر پرداخته می‌شود . بخش دوم به فمینیسم رادیکال اختصاص دارد که با تکیه بررابطة قدرت سرکوب گر مردان وتبعیّت و تمکین زنان درمساله جنسّیت ،‌عملاّ دربرزخ بین فمینیسم ایدئولوژیک وفمینیسم هویّت خواه قرار می‌گیرد. ونهایتاّ دربخش سوم اشکال وصور سه گانة فمینیسم هویت خواه، یعنی فمینیسم‌های ضد نژاد پرست، ‌روابطی و پست مدرن مطرح می‌شود که جملگی هّم خود را صرف عبورازتفاوت جنسی بعنوان مبنای فکری درتئوری‌های فمینیستی می‌کنند.                                                                                 

کلیدواژه‌ها