ارزش‌حقوقی ‌مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه اکس مارسی 3 فرانسه

چکیده

درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری، شورای نگهبانومردم واگذار گردیده است.در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر میرسد، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن(تجدیدنظرکننده)بایستی به کدامیک از مراجع مذکوربه عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد.
             این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177قانون اساسی  می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا«مردم»است ولذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177، در مقام تفسیراصول بازنگری شده،  صرفا واجدارزش «قرینه»ای می باشد ومنبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است.  
  

کلیدواژه‌ها