محدودیت‌های حقوق بشر در اسناد بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی- دانشگاه پاریس 10

چکیده

معاهدات مربوط به حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند. این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی، نظم، بهداشت یا اخلاق عمومی ویا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند.
اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعهدموکراتیک ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها