حقوق اساسی ایران در دوران باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

    بی‏شک بررسی دقیق و علمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به مراحل تاریخی آن نه تنها منحرف کننده و موجب بی توجهی به واقعیتهای جامعه است، اصولاً ناممکن نیز هست. بسیاری از واقعیتهای اجتماعی اثرگذار در مسائل حقوق اساسی ریشه در تاریخ جامعه دارد و احیاناً این عوامل با تاروپود مسائل سیاست و حکومت آمیخته است و تفکیک‏پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها