نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قانون اساسی هرکشوربه عنوان مهمترین قانون، نظام حقوقی رادر آن کشور پیشبینی و پی ریزی می کند.اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است .این مقاله " نظام حقوقی در افغانستان جدید " را در پرتوقانون اساسی مزبور، مورد بحث وبررسیقرار داده است. قانون اساسی جدید، منابع این قانون،  نوع نظام،  حاکمیتملی،  زبانهای رسمی و رایج،حقوق و وظایف ملت، ساختار قوهمجریه،مقننه  وقضاییه  وشیوه نظارت بر قانون اساسی رابیان کرده است.
مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران وبه طورعام برای مردم ایران جهت اشنایی با نظام حقوقی درافغانستان کنونی کشور همسایه هم دین وهم فرهنگ باجامعه ایرانی- مفید وراهگشا می باشد.علاوه براین از انجا که هزاران مهاجرافغانستانی در ایرانبه سر می برند، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها