نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلّی نظام؛ یک بررسی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های جکومتی است که از سوی رهبری به موجب بند اول از اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین می شود و همجون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نماید.

کلیدواژه‌ها