سیاست جنایی در پرتو قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه مون پولیه- فرانسه

چکیده

           قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است[1]. در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین میگردد، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف میشود.سیاست جنایی[2]، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ میدهد، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن، در قالب قوانین عادی است. در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.  [1] هادی نجف آبادی ( عبد الرضا ).بررسی حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز. 1381. چکیده.


[2] Criminal policy. La politique criminelle.

کلیدواژه‌ها