تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با پیدایش انقلاب صنعتی، روند حیات اقتصادی بشر دچار تحولی اساسی گردیدو باپیشرفت صنعتی، نقش عامل نیروی انسانی به خصوص کارگران در چرخش فعالیت‏های صنعتی بیشاز پیش آشکار گردید. فقر شدید این قشر و وابستگی زندگی و معیشت آنان به کار وکارخانه، چه بسا موجب اعتصابات کارگری و تحمیل خسارت‏های جبران‏ناپذیر بهکارفرمایان می‏شد. از این رو، مصالح اقتصادی کار فرمایان و پیشرفت اقتصادی کشورهایمغرب زمین، کارفرمایان و دولت‏ها را به سویی هدایت نمود تا برخی از نیازهای ضروریکارگران را تأمین، و امنیت لازم برای خطرات جانی یا مالی ناشی از کار را برای آنانتضمین کنند و در نتیجه بیمه‏های اجتماعی شکل گرفت. از طرف دیگر کشورهای پیرو نظام سرمایهداری برای مقابله با پیشرفتکمونیسم، بیمه اجتماعی را تعمیم‏بخشیده، آن را برای افراد جامعه پیش بینی نمودند. بیمه اجتماعی طیف وسیعی از افراد جامعه را که غالبا افراد شاغل و خانواده آنان است تحت پوشش قرار میدهد. هدف ازاین نوع بیمه حمایت از افراد جامعه در برابر مخاطرات طبیعی یا اجتماعی و اقتصادی است و به دلیل اثر گذاری آن بر سرنوشت کل جامعه و نیز اثر پذیری آن از شرایط و نوسانات جامعه، دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری و نظارت و اجرای این بیمه به عهده دارد.

کلیدواژه‌ها